ออกแบบรูปเล่ม

การสร้างสรรค์รูปแบบ e-Book สามารถกำหนดรูปแบบทำได้ 2 วิธีดังนี้

     วิธีที่ 1 เป็นการกำหนดรูปแบบอัตโนมัติ  มีขั้นตอน ดังนี้

        1.คลิกเลือก Option ที่ Menu Bar > คลิกเลือก Set Themes จะปรากฏหน้าต่างให้เลือกรูปแบบอัตโนมัติ

ดังรูป

        2.คลิกเลือกรูปแบบที่ต้องการแล้ว คลิกเลือก OK

     วิธีที่ 2 เป็นการกำหนดรูปแบบ แบบกำหนดเอง  มีขั้นตอน ดังนี้
        1.คลิกเลือก Option ที่ Menu Bar > คลิกเลือก Set Book Option จะปรากฏหน้าต่างขึ้นมา  ดังรูป
        2.คลิกเลือกรูปแบบที่ต้องการแล้ว เช่น
            – Book Cover  เป็นการกำหนดใส่สี หรือใส่รุปภาพให้เป็นพื้นหลังปกหน้าและปกหลัง
            – Book Background  เป็นการกำหนดใส่สี หรือใส่รูปภาพให้กับพื้นหลังของหนังสือ
            – Page Background  เป็นการกำหนดให้สี หรือใส่รุปภาพให้เป็นพื้นหลังในหน้ากระดาษ จากนั้นคลิกเลือก OK

โฆษณา