หน้าต่างโปรแกรม Flip Album

 ส่วนประกอบของโปรแกรม Flip Album 6.0 Pro

เมื่อเราจะเรียกใช้โปรแกรม Flip Album 6. Pro  จะปรากฏหน้าจอ ดังนี้

image016

โฆษณา