ความหมายของ e-book

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ หรือ e-Book ย่อมาจากคำว่า Electronic Book หมายถึง หนังสือที่สร้างขึ้นด้วย
โปรแกรมคอมพิวเตอร์มีลักษณะคล้ายหนังสือจริง โดยปกติมักจะเป็นแฟ้มข้อมูลที่สามารถเปิดอ่านเอกสารผ่านทางหน้าจอคอมพิวเตอร์ ทั้งในระบบออฟไลน์ และออนไลน์ มีคุณลักษณะสามารถเชื่อมโยงจุดไปยังส่วนต่าง ๆของหนังสือและลักษณะพิเศษคือสามารถสื่อสารกับผู้อ่านในลักษณะของมัลติมีเดียได้ ได้แก่ ข้อความ ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหวและเสียง ตลอดจนมีปฏิสัมพันธ์และโต้ตอบกับผู้เรียนได้ แต่ยังคงรักษารูปแบบความเป็นหนังสือไว้ไม่ว่าจะเป็นรูปร่าง หรือลักษณะการเปิดอ่าน นอกจากนั้นหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ สามารถแทรกภาพ ภาพเคลื่อนไหว เสียง แบบทดสอบ และสามารถสั่งพิมพ์เอกสารที่ต้องการออกทางเครื่องพิมพ์ได้ อีกประการหนึ่งที่สำคัญก็คือ
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์สามารถปรับปรุงให้ทันสมัยได้ตลอดเวลา ซึ่งคุณสมบัติเหล่านี้จะไม่มีในหนังสือธรรมดาทั่วไป
โปรแกรมที่ใช้สร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์
โปรแกรมที่นิยมใช้สร้าง e-Book มีอยู่หลายโปรแกรม แต่ที่นิยมใช้กันมากในปัจจุบันได้แก่

1. โปรแกรมชุด FilpAlbum
2. โปรแกรม DeskTop Author
3. โปรแกรม Flip Flash Album

ชุดโปรแกรมทั้ง 3 จะต้องติดตั้งโปรแกรมสำหรับอ่าน e-Book ด้วย มิฉะนั้นแล้วจะเปิดเอกสารไม่ได้ ประกอบด้วย
1. โปรแกรมชุด Flip Album ตัวอ่านคือ Flip Viewer จะมีแฟ้มนามสกุล .opf

image001

2. โปรแกรมชุด DeskTop Author ตัวอ่านคือ DNL Reader จะมีแฟ้มนามสกุล .dml

image002

3. โปรแกรมชุด Flash Album Deluxe ตัวอ่านคือ Flash Player จะมีแฟ้มนามสกุล .swf

image003

โฆษณา