การใส่สันหนังสือ

การใส่สันหนังสือ   มีขั้นตอน ดังนี้

   1.คลิก Option ที่แถบ Menu Bar
2.คลิกเลือก Book Binder
3.จากนั้นเลือกรูปแบบสันหนังสือตามต้องการ

โฆษณา