การใส่ข้อความ

การใส่ข้อความ

การพิมพ์ข้อความ  มี 3 วิธี ทำได้ดังนี้

วิธีที่ 1
1.คลิกที่ Edit ที่แถบ Menu Bar
2.คลิกที่คำว่า Insert Anotations
3.เลือก Left Page หรือ Right Page เพื่อพิมพ์ข้อความ

วิธีที่ 2


วิธีที่ 3

1. คลิกขวาหน้าที่ต้องการ
2. เลือก Annotate… 

        เมื่อเราเลือกวิธีเพิ่มข้อความด้วยวิธีใดก็ตาม   จะปรากฏกรอบข้อความ สามารถพิมพ์ข้อความและปรับเปลี่ยนสี,รูปแบบ,ขนาด,ลักษณะตัวหนาตัวเอียง และตัวขีดเส้นใต้ตามที่ต้องการ ทั้งนี้ยังสามารถจัดรูปแบบข้อความให้ชิดซ้าย,กึ่งกลาง,ชิดขวา ชิดขอบ และใส่สัญลักษณ์หน้าข้อความได้

การปรับแต่งและเพิ่มเติมข้อความ

การปรับแต่งข้อความ ทำได้โดยการดับเบิ้ลคลิกที่ข้อความเดิม ซึ่งจะปรากฎเป็นกรอบข้อความและแถบเครื่องมือการปรับแต่งข้อความ
การเพิ่มข้อความ  ทำได้โดยคลิกปุ่มเครื่องมือ Insert Annotation แต่จะต้องตรวจสอบก่อนว่าข้อความนั้นจะ เพิ่มในหน้าซ้ายหรือหน้าขวาได้หรือไม่ โดยสังเกตจากปุ่มเครื่องมือ Insert Annotation    ซึ่งจะถูกแบ่งครึ่ง ครึ่งซ้ายหรือส่วนหัวดินสอคือการเพิ่มข้อความในกระดาษด้านซ้ายและครึ่งขวาหรือส่วนก้นดินสอคือการเพิ่มข้อความในกระดาษด้านขวา  หากปุ่มเครื่องมือ Insert Annotation ไม่สามารถคลิกได้แสดงว่าหน้ากระดาษที่ปรากฏไม่สามารถป้อนข้อความได้  จะต้องเพิ่มหน้ากระดาษที่สามารถป้อนข้อความได้
ด้วยคำสั่ง Edit > Insert Page > เลือก Left Page หรือ Right Page ก่อน

โฆษณา