การแทรกเสียง

การแทรกเสียงประกอบหนังสือ มีขั้นตอน  ดังนี้

1.การแทรกเสียง มีขั้นตอนการเลือกคำสั่ง 3 วิธี

        วิธีที่ 1 ทำได้โดย

            เปิดไปที่หน้าที่ต้องการแทรกเสียง เลือกเมนู Edit > เลือก Insert Multi-media Objects…

        วิธีที่ 2 ทำได้โดย

            เปิดไปที่หน้าที่ต้องการแทรกเสียง เลือกเครื่องมือ ที่เป็นรูปเครื่องหมาย + มีวงกลมสีเหลืองเป็นพื้นหลังบนแถบเครื่องมือ
        วิธีที่ 3 ทำได้โดย

             เปิดไปที่หน้าที่ต้องการแทรกเสียง คลิกขวาแล้วเลือกคำสั่ง Insert Multi-media…

            *** ให้เลือกวิธีใดวิธีหนึ่ง จะปรากฏหน้าต่าง มีรูปตัวโน๊ตสีม่วงดังรูป

2.เลือกไฟล์ที่ต้องการ คลิกและลากมาวางไว้ในหน้าหนังสือ

        การทดสอบการเล่นไฟล์เสียงที่แทรกเข้าไปในหนังสือนั้นสามารถทำได้โดยการคลิกลูกศรสีม่วงบนแถบเครื่องมือให้เปลี่ยนเป็นลูกศรสีฟ้า แล้วนำเมาส์ไปคลิกที่รูปตัวโน๊ตบนหน้ากระดาษ