การแทรกวิดีโอ

การแทรกวิดีโอประกอบหนังสือ มีขั้นตอน  ดังนี้
1.การแทรกวิดีโอ มีขั้นตอนการเลือกคำสั่ง 3 วิธี
        วิธีที่ 1 ทำได้โดย
            เปิดไปที่หน้าที่ต้องการแทรกวิดีโอ เลือกเมนู Edit > เลือก Insert Multi-media Objects…
วิธีที่ 2 ทำได้โดย
            เปิดไปที่หน้าที่ต้องการแทรกวิดีโอ เลือกเครื่องมือ ที่เป็นรูปเครื่องหมาย + มีวงกลมสีเหลืองเป็นพื้นหลังบนแถบเครื่องมือ
วิธีที่ 3 ทำได้โดย

             เปิดไปที่หน้าที่ต้องการแทรกวิดีโอ คลิกขวาแล้วเลือกคำสั่ง Insert Multi-media…
*** ให้เลือกวิธีใดวิธีหนึ่ง จะปรากฏหน้าต่างดังรูป

2.เลือกไฟล์ที่ต้องการ คลิกและลากมาวางไว้ในหน้าหนังสือ

          การทดสอบการเล่นไฟล์วิดีโอที่แทรกเข้าไปในหนังสือนั้นสามารถทำได้โดยการคลิกลูกศรสีม่วงบนแถบเครื่องมือให้เปลี่ยนเป็นลูกศรสีฟ้า แล้วนำเมาส์ไปคลิกที่วิดีโอบนหน้ากระดาษ

โฆษณา