การสร้างหน้าสารบัญ

Contents คือ หน้าสารบัญ โปรแกรมจะนำชื่อไฟล์ภาพหรือสื่อมาเป็นรายการสารบัญซึ่งสามารถปรับเปลี่ยนแก้ไขได้ตามต้องการ โดยมีข้อแม้ว่าห้ามใช้สัญลักษณ์พิเศษใดๆ เช่น % ^ /ฦ
การทำหน้าสารบัญ มีขั้นตอน ดังนี้
    1. เปิด e-Book ไปยังหน้า Contents
    2. คลิกขวา คลิกเลือก Customize Contents

    3. ปรากฏหน้าต่างขึ้นมา คลิก Modify > พิมพ์คำว่า”สารบัญ”ในช่อง Text เปลี่ยนรูปแบบอักษร ขนาดอักษร และสีอักษรตามต้องการ คลิกปุ่ม OK

         

จะแสดงผล ดังรูป

การเปลี่ยนรายละเอียดหน้าสารบัญ
    1. เปิด e-Book ไปยังหน้า Contents
2. คลิกขวา คลิกเลือก  Customize Contents

    3. คลิกเมาส์ที่ Modify > เลือก TOC1

    4. สามารถเปลี่ยนรูปแบบอักษร ขนาดอักษร และสีอักษรตามต้องการ คลิกปุ่ม OK > คลิกปุ่ม OK

    5. เลื่อนเมาส์ไปที่ใต้กรอบสารบัญตำแหน่งที่ต้องการเปลี่ยนข้อความ คลิกขวาเลือก  Rename > ก็พิมพ์ชื่อตามต้องการ

โฆษณา