การบันทึกงาน

การบันทึกข้อมูลหนังสือ

การบันทึกข้อมูลหนังสือ มีวิธีการบันทึกข้อมูล 2 วิธี คือ Save และ Save as

  1. คำสั่ง Save เป็นการบันทึกชื่อเดิมที่มีการตั้งชื่อไว้แล้ว
  2. คำสั่ง Save as เป็นการบันทึกชื่อใหม่หรือการบันทึกข้อมูลครั้งแรก

การบันทึกข้อมูลสามารถทำได้ ดังนี้

  • คลิกที่ File ที่แถบ Menu Bar
  • คลิกที่คำว่า Save as
  • เลือกที่เก็บในช่อง Save in
  • ใส่ชื่อแฟ้มที่ต้องการในช่อง File name
  • คลิก Save

image009

โฆษณา