การบันทึกข้อมูล

การบันทึกข้อมูลหนังสือ มีวิธีการบันทึกข้อมูล 2 วิธี คือ Save และ Save as
1.คำสั่ง Save เป็นการบันทึกชื่อเดิมที่มีการตั้งชื่อไว้แล้ว
        2.คำสั่ง Save as เป็นการบันทึกชื่อใหม่หรือการบันทึกข้อมูลครั้งแรก

      การบันทึกข้อมูล   สามารถทำได้ ดังนี้
            1.   เลือกที่ File ที่แถบ Menu Bar
2.   เลือกที่คำว่า Save as
3.   เลือกที่เก็บในช่อง Save in  ใส่ชื่อแฟ้มที่ต้องการในช่อง File name
4.   เลือก Save

 

โฆษณา