การติดตั้งโปรแกรมใช้งาน Flip Album

การติดตั้งโปรแกรม Flip Album 6.0 Pro วิธีการดังนี้

ขั้นตอนที่  1  เปิดโปรแกรมใน CD Rom หรือเครื่องคอมพิวเตอร์ แล้ว Double Click ไฟล์ดังรูป  เพื่อทำการติดตั้งโปรแกรม
image004                image005

image006

ขั้นตอนที่ 2  กดปุ่ม Next > จะแสดง License Agreement  ดังรูป
image007

ขั้นตอนที่ 3 อ่านข้อตกลงต่าง ๆ  และเลือก I accept  the terms in the license agreement กดปุ่ม Next > จะแสดงหน้าต่างการเลือกประเภทการติดตั้ง

image008

ขั้นตอนที่ 4  เลือก complete เพื่อการติดตั้งโปรแกรมและเลือก Next >และกดปุ่ม Install เพื่อติดตั้งโปรแกรม

image009image010

ขั้นตอนที่ 5  โปรแกรมจะแสดงหน้าต่าง Install Shield Wizard Completed และเลือกปุ่ม Finish

image011

โฆษณา