การตกแต่งรูปภาพ Clip art

“Clip Art” ในภาษาไทยเรียกว่า “ภาพตัดแปะ” หรือ “ภาพตัดปะ” ก็ได้ Clip Art ในที่นี้

คือ ภาพตัดปะ ที่โปรแกรม Flip Album มีไว้ให้นำมาแทรกในหน้าหนังสือเพื่อความสวยงามและสื่อความหมายให้ชัดเจนขึ้นการนำภาพ Clip Art มาใช้ในงานได้อย่างมีประสิทธิภาพนั้น ต้องคำนึงว่า ภาพ คือ องค์ประกอบหนึ่งของเอกสาร ใช้เพื่อตกแต่งเอกสารให้ดูสวยงามและน่าสนใจมากขึ้น แต่ขณะเดียวกันจะต้องไม่ทำให้ตัวข้อความขาดความน่าสนใจหรือด้อยค่าลงไป ความเหมาะสมที่ว่านี้ยังรวมไปถึงปัจจัยต่าง ๆ ในแง่ของความเป็นหนึ่งเดียวกับเอกสาร ความกลมกลืนระหว่างภาพที่นำมาใช้กับภาพประกอบอื่นๆ
พยายามหลีกเลี่ยงการนำภาพหลายภาพมาไว้ในหน้าเดียวกัน นอกจากนี้การนำภาพมาใช้ยังต้องดูที่ประเภทของงานและวัตถุประสงค์ของการใช้งานอีกด้วย บางงานเหมาะที่จะใช้ภาพ Clip Art ขณะที่บางงานควรใช้ภาพถ่ายจะเหมาะสมมากกว่า

        วิธีนำ  Clip Art มาใช้ในการสร้าง e-book มีดังนี้
               1. เลือกเมนู Edit  
2. เลือกคำสั่ง 
Insert Clip Art  

                เมื่อคลิกคำสั่ง Insert Clip Art แล้วจะปรากฏกรอบโต้ตอบ และต้องการใช้ Clip Art มีขั้นตอนดังนี้


                    1. กรอบด้านซ้ายมีไว้ให้เลือกตำแหน่งที่เก็บ Clip Art ไฟล์ Clip Art จะแบ่งที่จัดเก็บ                  เป็น โฟลเดอร์ คือ Border สำหรับจัดเก็บ Clip Art สำเร็จรูป ในลักษณะของกรอบภาพ และ callout สำหรับจัดเก็บ Clip
มีขั้นArt สำเร็จรูป ในลักษณะของกรอบคำพูด
                     2. View as Thumbnail สำหรับแสดงรายละเอียดของ Clip Art หากเรายังไม่คลิกเลือกโฟลเดอร์ที่จัดเก็บกรอบด้านนี้ก็จะไม่แสดงอะไร การนำ Clip Art มาใช้  ให้คลิกที่โฟลเดอร์ที่จัดเก็บ จากนั้นคลิกปุ่ม View as Thumbnail  เพื่อดูภาพตัวอย่างหากเลือกภาพ Clip Art ได้แล้วให้คลิกเมาส์ซ้ายที่ภาพนั้นค้างไว้แล้วลากมาวางบนหน้าหนังสือได้เลย
                     3. หากเลือกภาพ Clip Art ได้แล้วให้คลิกเมาส์ซ้ายที่ภาพนั้นค้างไว้แล้วลากมาวางบนหน้าหนังสือได้เลย 
 
                มีขั้นตอนดังนี้
                    1.   คลิกขวาที่ Clip Art
                    2.   ถ้าเลือกคำสั่ง Edit  จะมีหน้าต่างปรากฎแล้วเลือกเครื่องมือด้านล่างในการตกแต่ง ดังนี้
                         3. ถ้าเลือกEffects จะมีหน้าต่างปรากฎดังนี้
โฆษณา